Gospodarka odpadami BDO 2020 Sankcje administracyjneGospodarka odpadami BDO 2020 Sankcje administracyjne za brak wpisu do BDO Nowelizacja Ustawy o odpadach wprowadziła obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów w formie elektronicznej - w module ewidencyjnym Bazy Danych o Odpadach Obsługa systemu przygotowywanego przez Instytutu Ochrony Środowiska budzi wiele obiekcje i kontrowersji. Co więcej, od 1 stycznia nie tylko indeks odpadów ma być prowadzona drogą elektroniczną, natomiast też sprawozdanie odpadowe za rok 2019 będzie składane w bazie BDO. Rewolucja w wymogach dotyczących gospodarowania odpadami ciągle trwa. W 2018 r wszedł życie tzw. splot odpadowy czyli nowelizacje ustaw o odpadach i inspekcji ochrony środowiska. Nowe wymogi dotyczą także wymogów formalnych, począwszy od konieczności dostosowania posiadanych decyzji do aktualnych wymogów, poprzez nowe warunki dotyczące sprawozdawczości aż po zmiany w zakresie magazynowania i transportu odpadów. Nowe uprawnienia przyznano również jednostkom kontrolnym – inspektorom Ochrony środowiska. Zmian w przepisach prawnych i wymogach mających wpływ na rozliczenia, które obowiązują przedsiębiorców w obszarze ochrony środowiska w środku ostatnich dwóch lat było wyjątkowo dużo. Praktycznie w każdym sektorze nastąpiła zmiana. W obszarze sprawozdawczości i ewidencji odpadów w 2020 r. będzie miała miejsce kolejna przedtem rewolucja – wprowadzenie w życie od 1 stycznia nowych modułów funkcjonalnych Bazy Danych o Odpadach spowoduje, że ewidencję i sprawozdania odpadowe będą musiały być prowadzone elektronicznie. Zobacz Podstawowe wymagania prawne dotyczące odpadów - retrospekcja najważniejszych regulacji. Rodzaje odpowiedzialności w gospodarce odpadami. Odpowiedzialność wytwórcy, transportującego odpady, obowiązki odbiorcy. Podstawy gospodarki odpadami opakowaniowymi. Zawartość BDO (zakres ustawowy) Formularz rejestracyjny i aktualizacyjny w odniesieniu do zakresu BDO wynikającego z ustawy o odpadach. Baza danych o produktach i opakowaniach także o gospodarce odpadami, a zarówno rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami - przemiany w obowiązkach przedsiębiorców. Zwolnienia z wpisu do rejestru BDO Rejestracja gminnych PSZOKów w BDO Ewidencja odpadów w BDO od 2020 roku. Logowanie i wejście do systemu BDO – wymogi na rzecz użytkownika Nowe terminy przekazujący, transportujący i przyjmujący odpady – obszar obowiązków i kompetencji Karty KPO i gospodarka odpadami od 2020 KPOK – kolejne etapy procedury od założenia do zatwierdzenia Problem określenia wagi przekazywanych odpadów Przypadki szczególne – przenoszenie odpadów osobom fizycznym, przewożenie odpadów pomiędzy oddziałami firmy. Status KPO - odrzucone, wycofane i konsekwencje z tego wynikające Dokumenty potwierdzające odzysk i recykling odpadów Ewidencja wytwarzanych , przyjmowanych i zbieranych odpadów - Katy KEO – kto musi je przewodzić , procedura ich wystawiania Ewidencja uproszczona i zwolnienia z ewidencji BDO a zbiorcze zlepek danych o odpadach. Wymóg sporządzenia stanów magazynowych odpadów na dzień 1.01.2020 r. Sprawozdanie odpadowe za 2019 r Sankcje administracyjne za brak wpisu do BDO. Konsekwencje biznesowe braku wpisu do BDO. Jak wypełnić sprawozdanie środowiskowe za rok 2019 i kogo to dotyczy? Czy przy leasingu samochodów służbowych podlega się opłatom środowiskowym? Kto musi wypełnić raport do KOBiZE? Jak wyglądać będzie sprawozdanie odpadowe w BDO, jakie dane będą niezbędne? Co będzie się raportować do BDO? Jakie przemiany nastąpią w systemie opłat za użytkowanie ze środowiska, a przede wszystkim za używanie z wód? Jak rozliczyć zredukowanie retencji terenowej? Jakie rozrachunek obowiązuje przy wprowadzaniu sprzętu elektryczno-elektronicznego pochodzącego z importu? Jak według śmiałych wymogów rozliczyć opłatę produktową? Zasady naliczania opłat za użytkowanie ze środowiska Wzory dokumentów sprawozdawczych i sposób ich wypełniania. Ewidencja środowiskowa na potrzeby opłat środowiskowych (zasady prowadzenia, przeważnie popełniane błędy). Obowiązujące stawki i formularze rozliczeń za rok 2019 Terminy i miejsca przedkładania sprawozdań. Opłaty podwyższone i kary również normy odraczania i odwoływania się od kar. Wypełnianie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska sposoby obliczania opłaty na rzecz instalacji spalania paliw (kotłów grzewczych) - stawki opłat dla ryczałtu to znaczy wskaźniki KOBIZE, sposoby obliczania opłat za procesy produkcyjne , np. spawanie, malowanie (na podstawie wyników pomiarów i kart charakterystyki), emisja zorganizowana a niezorganizowana, opłata za f-gazy i SZWO – w jaki sposób przyporządkowywać czynniki chłodnicze do substancji wymienionych w rozporządzeniu opłatowym, opłata za samochody służbowe opłaty za szczególne używanie z wód od 2019 r. (pobór wód i odprowadzanie ścieków) – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – nowy organ, sposób przekazywania informacji także naliczania opłat, kary, odsetki od zaległości, korekty wykazów. Raport do gospodarka odpadami na budowie KOBiZE (Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami) kogo dotyczy, rejestracja w systemie, terminy sprawozdań, reguły sporządzania raportu, powiązanie systemu opłatowego z raportem do KOBIZE. Sprawozdanie w obszarze gospodarki odpadami Stany magazynowe na dzień 01.01.2020 r. przy zakładaniu KEO i KEOK. Omówienie Rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami. Ewidencja w BDO, a sprawozdawczość – jakie dane spoza ewidencji BDO będą potrzebne? Zmiana ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi i wynikające z niej nowe obowiązki Opłata produktowa, naliczenie, typy opakowań, metody ewidencji – według nowego wzoru sprawozdania Wymagania na rzecz przedsiębiorców prowadzących recykling albo zmieniony niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych Opłata recyklingowa Opłaty i sprawozdania w obszarze gospodarki wodnej Znaczące zmiany w podejściu do wód opadowych i roztopowych. Opłaty za usługi wodne – zmiana systemu naliczania i poboru opłat z uwzględnieniem ostatnich zmian, najnowsze warunki Wód Polskich Rozliczenie obniżka retencji terenowej – kogo dotyczy i w jaki sposób Sprawozdania z zakresie ustawy o ZSEiE Wprowadzanie sprzętu z eksportu – jakże to rozliczyć Sprawozdanie ZSEE według nowych wymogów.

Komentarze: 1


noavatar.png
Erazm Salwatorze 2020-04-29

Z pewnością możesz zobaczyć swoją wiedzę w pracy, którą piszesz. Sektor ma nadzieję na bardziej namiętnych pisarzy, takich jak ci, którzy nie boją się mówić, jak oni wierzą. Zawsze podążaj za sercem.

Najnowsze artykuły:

Top